sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2a pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií, vyšších tried šesročných a osemročných gymnázií, nultého ročníka bilingválnych škôl s iným vyučovacím jazykom ako je NJ, obchodných a hotelových akadémií, stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou NJ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Herman Martin Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
2. Hežely Michal Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
3. Mačáková Monika Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
4. Tarfa Juraj Gymnázium, Vežká okružná 22, Žilina
5. Kemény Viktor Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
6. Árvai Gabriel Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
7. Sípos Richard Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Štvr SNP 1004/34, Galanta
8. Zincken Štefan Gymnázium źudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín